Page 381 - REAUXI 2017
P. 381

PACK
1
RePARtIDoR 2 sAlIDAs moNtADo CoN eNChuFes RáPIDos CÓDIGo PACK
Fresa
9C02Ó6D0IG2o5
990026023e220 2
90260 40 90602e 25 2
90260 50 90260 63
PACK
1 28,08 1 30,48 1 36,60 1 39,84
90642
RePARtIDoR 2 sAlIDAs
90642 90644
RePARtIDoR 2 sAlIDAs RePARtIDoR 4 sAlIDAs
90644
RePARtIDoR 4 sAlIDAs
90644
90C2Ó4D6IG63o1/2 P1ACK 39,84
90246 32 1/2 1 28,08
90246 40 1/2 1 30,48 Para aplicar en el pre-montaje
Repar dor 4 salidas
90241
CÓDIGo
90642 1/2 1/2 2 90642 3/4 1/2 2
CÓDIGo
90644 1/2 1/2 4 90644 3/4 1/2 4
CÓDIGo
90644 1/2 1/2 4 90644 3/4 1/2 4
aplicar en el pre-montaje
stalaciPoAnCeKs ya  nalizadas
Para aplicar en el pre-montaje
(ampliación bajantes
u hoRIzoNtAl
1 28,08 sin cortar el tubo) 1 30,48
90642 1/2 1/2 2 1
90642 3/4 1/2 2 1 15,54
(ampliación bajantes sin cortar el tubo)
PACK
CÓDIGo PACK CÓDIGo PACK
1 36,60 CACIÓN veRtICAl 1 1 392,84,08 u hoRIzoNtAl
APlICACIÓN veRtICAl
1 30,48
1 90642 3/4 1/2 2 1 90644 3/4 1/2 4 1
u hoRIzoNtAl
1 36,60 icar en el pre-montaje
90642 1/2 1/2 2 90642 3/4 1/2 2
90644 1/2 1/2 4 34,51€ CÓDIGo PACK
1 39,84
aciones ya  nalizadas
ampliación bajantes
34,51
sin cortar el tubo)
aplicar en el pre-montaje
FResA PARA bRIDA PARA bAjANte
90242
ÚtIl PARA tAlADRo Del tubo
90242
90241 50 63 1 CÓDIGo PACK
talaciones ya  nalizadas
u hoRIzoNtAl
CÓDIGo PACK 906441/21/24 1 21,00
PACK
CI(ÓamNplivaceióRntbICajaAnltes uhsoinRcIoz1rotarNetlAtulb4o4),94 1 44,94 ACIÓNv1eRtICA57l,42
montados con
1PACK 44,94
90602e 25 2 1 33,21
BAeJncAhNufeTs ERáSpidMosOseNrieTuAnDiveOrsaSl CON ENCHUFES RÁPIDOS SERIE UNIVERSAL
PACK
1
RePARtIDoR2sAlIDAsmoNtADoC9o06N0e2NeC20h2uFesRáPIDos1 RePARtIDoR 2 sAlIDAs moNtADo CoN eNChuFes RáPIDos
90642e
30,50 33,21
30,50 34,14 33,21 36,18
CÓDIGo
PACK
90642e252 RePARtIDoR 2 sAlIDAs moNtADo CoN eNChuFes Rá
1
0
90642E 20 2
90642e 20 2 CÓDIGo
PACK
90C2Ó4D2IG50o P1ACK 41,98
1
1
57,42 29,44
90242 63 90242 25
90242 32 90242 40 90242 50
44,35 29,44
29,44 32,74 41,98 44,35
9,32 11,42 15,60
9,32 11,42 15,60
PACK
90602e
25
2
1
1 PACK
29,44 41,98
1 90642e 25 2 1
RACoR CoDo A FIjACIÓN 1 sAlIDA
90600 32 1"
2
90642e 25 2 90610 20
1 1 4 1 3
29,44 44,359,32 32,74 11,42
90642E 25 2
90600 20 1/2 90600 25 3/4 90600 32 1"
59,45€
90610 25 90610 32 90610 40 90610 50
1
CÓDIGo
PACK
1
44,94 29,44 44,94 32,74
bajantes montados con
enchufesRápido9s0se6r0ie2uEniversal 90642E
1
1 1 1 1
1 1 1 1
Tubo
90642e
1 1
57,42 41,98
90602e
RePARtIDoR 2 sAlIDAs moNtADo CoN eNChuFes Rá CÓDIGo
1 2 1
41,98 15,60 44,35
4 3 2
44,94
90602e 20 2 1 30,50 bajantes montados con
ÚtIl PARA tAlADRo Del tubo
29,44 29,44 32,74
CÓDIGo 90602e 20 2
PACK PACK
90600
90600 20 1/2 90600 25 3/4
4 3
CÓDIGo
44,35
RePARtIDoR 2 sAlIDAs moNtADo CoNReNpChaurFe s RdáoPIDro2s salidas montado
90602e con enchufes rápidos
Repar dor 2 salidas montado
90602e
RACoR CoN PuRGA De CoNDeNsADos 90602e 90602e 20 2
CÓDIGo 90602e 25 2
RePARtIDoR 2 sAlIDAs moNtADo CoN eNChuFes Rá 90260 20
90642e
CÓDIGo PACK
d
90642e
90642e 20 2
CÓDIGo PACK
90642 1/2 1/2 2 1 15,54 Redes de Aire Comprimido
1 15,54 Redes de Aire Comprimido
NEUMÁTICA
90644
RePARbtIDaoRja4 snAltIDeAs
enchufes Rápidos serie universal
90241 25 90241 32 40 90241 50 63
CÓDIGo
90242 25
90242 32
90242 40
1 1 1
PACK
1 1 1
bajantes montados con
RePARtIDoR 2 sAlIDAs moNtADo CoN eNChuFes RáPIDos
90642 3/4 1/2 2
90642
APlICACIÓN veRtICAl
CÓDIGo PACK
o en instalaciones ya  nalizadas
Repar dor 2 salidas.
90642 1/2 1/2 2 1
90644 1/2 1/2 4
90644 1/2 1/2 4 90644 3/4 1/2 4
1 21,00 1 21,00
90260 CÓDIGo
90602e 25 2 CÓDIGo
Ref.
1
Precio
50,11€ 54,57€
Ref.
Precio
90610
1 90642e 20 2 1
tAPÓN
90642ve
90642e
90642ve 9C0Ó64D2IGeo252 PA1CK 36,18
90602
RePARtIDoR 2 sAlIDAs moNtADo CoN eNC90h6u1F0es6R3áPIDos Y v
CÓDIGo PACK RePARtIDoR 2 sAlIDAs moNtADo C9o06N4e2Ne C20h2uFes RáPIDos 1
90260
90260 CÓDIGo
RACoR CoN PuRGA De CoNDeNsADos 90642ve 90642ve 20 2
C9Ó0D6IG42ove 25 2
RePARtIDoR 2 sAlIDAs moNtADo CoN eNChuFes RáPIDos Y 90260 20
Ref.
15,54 21,00 15,54 21,00
Precio
25,54€ 25,54€
Ref. Precio
90644 3/4 1/2 4 1 21,00 CÓDIGo PACK
90602e
602E 20
2 90602E 25 2
56,09€
9
90642VE
34,14
RePARtIDoR 2 sAlIDAs
Repar dor 2 salidas monta-
Racor con purga de condensados.
15,54
FResA PARA bRIDA PARA bAjANte
9024190644 3/4 1/
90241 32 40 1
€
Pared
Fresa centrador
90242 63 1 con enchufes rapidos
9
Tubo
RACoR CoDo A FIjACIÓceNntr1adsoAr lIDA
P
00
0
are
6
90246 50 1/2 1 36,60 o en instalaciones ya  nalizadas
90644
RePARtIDoR 4 sAlIDAs
90644
RePARtIDoR 4 sAlIDAs
90246 63 1/2
1 39,84 (ampliación bajantes
sin cortar el tubo)
2
4
44,94 44,94 57,42
44,94 44,94 57,42
29,44 29,44 32,74
bajantes montados con enchufes Rápidos serie u
90
241
25
1
RePARteIDnoRc2hsAulIDfAessmoRNátADpoiCdooN esNCsheuFersieRá
REAUXI
Redes de Aire Comprimido Redes de Aire Comprimido
PACK
4 9,32 3PACK 11,42
RePARtIDoR 2 sAlIDAs moNtADo CoN eN9C06h4u2Fes20Rá2PIDos Y válvul1A De CoRt3e4,14
CÓDIGo PACK 90602 20 1/2 2
2
15,60 9,32
11,42 16,74 15,60 17,94
20
2
1
46,83
18,8
PACK
90642ve 20 2 1
CÓD9IG02o60 32 PACK 2 90642ve 25 2 1
46,83 55,08 46,83 55,08
90260 50 90260 63
61,52€ 77,18€
4
€ 19,20€
PACK
CÓDIGo
90602 20 1/2 2
3 2 2 2
Ref.
90642VE 20 2
Precio
76,95€
K
2 16,74 PACK
90260 40 90642ve 20 2
90260 50 90642ve 25 2
90260 63
90610
Tapón.
CÓDIGo
1 1
2 1 1
07 INFINITY 2013.indd 250
2 17,94
2 16,74 2 17,94
I N F
250
90620 63 40 90610 20
90260
90720
16,74 17,94
90260 50 CÓDIGo
RePARtIDoR 2 sAlIDAs moNtADo CoN eNChu9F0e2s6R0áP2I5Dos Y válvulA De Co2Rte
11,69 14,62 20,63 34,96 43,85
F
90720 25 3/4
90610
tAPÓN
90700
90620
ReDuCCIÓN
9080532 690 773 352 604 28,63 90700 63 314,46€
do con enchufes rápidos y
90602
C
pPrirmeci
16,74 17,94
9C0Ó64D2IGeo252 PA1CK 36,18
RedesdReefA.ire 906
m
idoo 2
CÓDIGo 90260 25
9029606432ve 20 2
9029606420ve252
v
la
te.
RePARtIDoR 2 sAlIDAs
90260 20 90260 25
90620
ReDuCCIÓN
90610
tAPÓN
Quitar la tuerca
90700
90
á
de cor
2
64
l
2
es
Rá
v
90610 20 90610 25
105/01/2013 126,:9448:03 6 3,78
E
A
90620
ReDuCCIÓN
u
ve
90642ve252 1 55,08
90642ve
CÓDIGo
90642ve 9026020 3 11,47 I 90269072400201/2 3
RACoR CoN PuRGA De CoNDeNsADos
90260 32
RePARtIDoR 2 sAlIDAs moNtADo CoN eNChuF
9
0
6
PID
4
o
2
sY
vá
Ref.
PACK
Precio
V
90610 20
4
90700 20
33,72€
47,82€
69,31€
90610 32 90610 40
4 6,24 4 9,06
90610 25
6,22€
90610 50 90610 63
2 16,31 1 23,77
90610 32 90610 40 90610 50 90610 63
CÓDIGo
90620 25 20 90620 32 20 90620 32 25 90620 40 20 90620 40 25 90620 40 32 90620 50 25 90620 50 32 90620 50 40
10,25€ 14,88€ 26,80€ 28,20€
90700 40
101,74€
E
2
CÓDIGo PACK
PACK
3,89€17,82 2 25,98
CÓDIGo A b C e
lv
ulA
De
CoRte
5
2
90,51€
CÓDIGo PACK N
250
2
05/01/2013 16:48:03
07 INFINITY 2013.indd
90800
tubo PAsA CoNDuCtos
90805
tubo PAsA ColumNAs
250
90610 32 90610 40 90610 50 90610 63
CÓDIGo
90700 20
90700 25
90700 32
90700 40 CÓDIGo
90700 50 90620 25 20 90700 63 90620 32 20
90620 32 25 90620 40 20 90620 40 25 90620 40 32 90620 50 25 90620 50 32 90620 50 40 90620 63 40 90620 63 50
CÓDIGo 373 90700 20
05/01/20
€
C
PACK
6 6,56 6 7,79 4 8,72 4 9,78 2 10,82 1 12,76 1 15,00 1 15,48 1 18,84
Quitar la tuerca
07 INFINITY 2013.indd
90700
válvulA De bolA A 2 víAs
13
16
,8
3
:48
:03
válvulA De bolA A 2 víAs mACho-tubo
90620 32 20
90620 32 25
90620 40 20
90620 40 25
90620 40 32
90620 50 25
90620 50 32
90620 50 40 CÓDIGo
90815
CollAR eN teCNoPolímeRo
02 2
o
5 1/
90602 25 1/2 2 24,20€
90260 63 90620 25 20
9080020 75 760 254 250 21,58
Válvula d90e80b0 2o5 la 7a5 Ref.
90700 25
90700 32
274v3ía2s4.0 250 B Precio
24,07
válvulA De bolA A 2 víAs
CÓDIGo A b C e
9080520 690 753 394 605 21,58 90700 50 171,91€
9080525 690 755 389 604 24,72
9080540 690 784 289 583 31,85 B
E CA
5
P
AC
Montar Art. 90620
Montar Art. 90620
251
90620 63 50 90610 25


   379   380   381   382   383